انصافعلي گرفتار بي انصافي...!

حسن ارك

روزي كه انصافعلي هدايت خبرنگار پركار و آزاد تبريزي به ضربت بي رحم گروه فشار گرفتار آمد و شديداً مورد ضرب و شتم قرار گرفت ، براي نگارنده روز بسيار سخت و آزار دهنده اي بود. هم از آن رو كه فضاي سياسي اجتماعي تبريز و آذربايجان از خدمات بي شائبه و خستگي ناپذير وي محروم شده بود و هم از آن رو كه حق و حقوق انساني، شرافتمند كه خودو قلم خود را به پول و منال نفروخت و خدمت به انسانيت و حقيقت را آرمان اساسي خود قرار داده بود ، در قلب آذربايجان و در دل تپنده تبريز قهرمان به اين سادگي و راحتي ضايع مي شد، و هم از آن رو كه نگارنده عليرغم برخي تفاوت نظرات كه با ايشان داشتم او را به مانند برادري صميمي و رفيقي گرانقدر دوست داشتم.

انصافعلي در آن روزها به شدت كتك خورد و در بازداشت نيروهايي قرار گرفت كه قانوناً و اخلاقاً قرار است حافظ جان و مال و ناموس مردم باشند. ولي نه ضاربان او بازداشت شدند و نه صحبتي از حق و حقوق ضايع شده انصافعلي حرفي به ميان آمد. زمان گذشت و او آزاد شد. بعد از چندي همان نامه مشهور و سرگشاده خود به رياست جمهوري را نوشت و آن چه را كه بر سرش آورده بودند، گزارش داد. هيچ يك از مسئولين ذي ربط به مظلوميت اين خبرنگار بي تكلف و مردمي وقعي ننهاد،‌ او و خانواده اش در زير آوار مظلوميت و حق كشي تنها ماند.

انصافعلي هدايت ، مرد پركار و خستگي ناپذيري است. او به شرافت انساني و حقوق بشري اعتقادي راسخ دارد.

واقعه 21 آذر امسال را كه در تبريز بر مزار شهيد فريدون ابراهيمي روي داد شاهد بود. او مظلوميت جوانان آذربايجاني را كه در آتش هويت جويي و خودشناسي مي سوزند و مىستيزند به وضوح ديد. او عليرغم تمامي مشكلات شخصي و امنيتي كه در واقعه كتك خوردنش  تلنبار كرده بود ، رنج و درد آذربايجان و آذربايجاني را بر نتافت و نامه اي در عذرخواهي از هويت گرايان آذربايجاني نوشت و از خود نقد كرد كه چرا تاكنون گزارشات و اخبار مربوط به حركت ملي آذربايجان را پوشش نداده است.

او با اين نامه خود ثابت كرد كه شجاعتي به بزرگي دنياي بزرگ انسانيت دارد، او نشان داد علاوه بر شجاعتي كه در ايستادگي و مقاومت در برابر زورگويان و ستم گران عالم دارد، شجاعتي برتر از آن يعني شجاعت انتقاد از خود، آن هم نه در پستوي خانه بلكه در منظر وجدانهاي بيدار جهان بشري دارد. او به شجاعت از خود انتقاد كرد و صريح و شفاف آن را به جهانيان مخابره كرد .

اين نامه انصافعلي ، دل تمامي فعالين حركت ملي آذربايجان را از اعماق رنج تلخ بشريت مظلوم و ستم ديده بيرون كشيد و بر آن اكسير عشق و خرمي زد.

اينك انصافعلي دو گناه عمده داشت ! گناه اول اين كه در برابر فشارات وارده مقاومت مي كرد و نمي شكست و گناه دوم اين كه حقانيت حركت ملي آذربايجان را تائيد كرده بود و قول ياري رساني به آن را داده بود.

دوگناهي كه در دايره تنگ زر و زور و تزوير بخشش و اغماضي بر آن دو ، متصور نيست.

از نظر منطقي نيز چنين است . چرا كه انصافعلي هدايت اعلام كرده بود، از اين به بعد اخبار و گزارشات مربوط به حركت ملي آذربايجان را به اطلاع جهانيان خواهد رساند ، مسلم است كه مخالفين آذربايجان دشمنان قسم خورده ملت قهرمان آذربايجان چنين تصميمي را برنخواهد تافت.

انصافعلي با اين تصميم خود خطر بزرگي را به جان خريد، محافل پشت پرده و پنهان ضد آذربايجاني به توطئه چيني و دسيسه پردازي بر عليه اين خبرنگار آزاد و مستقل پرداخت و عاقبت نيز مسئولين را در راهي هدايت كردند كه  امروز شاهديم.

بدين گونه بود كه در دل گفتم شايد انصافعلي به بي انصافي ...      گرفتار آيد.

امروز انصافعلي هدايت گرفتار است. فعالين حركت ملي آذربايجان به دو دليل عمده بايد از او حمايت كنند و مسئولين را نسبت به مظلوميت وي هشدار دهند . اولاً انصافعلي هدايت خبرنگار راستين جنبش دموكراسي و ضداستبدادي ايران است و در اين راه خستگي ناپذير و مقاوم است.

دوماً انصافعلي هدايت آذربايجاني هويت خواهي است كه قول داده است مسائل و اخبار حركت ملي آذربايجان را پوشش رسانه اي دهد.

نگارنده ضمن دفاع از حق و حقوق شهروندي و انساني انصافعلي هدايت و خانواده مظلوم و ستم ديده اش مصرانه خواستار آزادي وي هستم و به عنوان شهروندي كه شائبه پرونده سازي و اتهام پردازي دروغين نسبت به وي را دارم خواستار آن هستم كه محاكمه وي به صورت علني و با حضور خبرنگاران نشريات و رسانه هاي مختلف از جمله خبرنگاران هويت خواه آذربايجاني صورت گيرد.

انصافعلي را آزاد كنيد . زندان شايسته او  نيست.